Cover Stitch

Cover Stitch


هنگام استفاده از این چرخ سردوزی نكات ایمنی و هشدارهای زیر را رعایت نمایید:

برای پیشگیری از سوختگی، آتش سوزی، شوك الكتریكی یا سایر صدمات انسانی نكات زیر را رعایت كنید.
1. به كودكان اجازه ندهید به عنوان اسباب بازی از چرخ استفاده كنند . هنگامی كه كودكان در نزدیكی چرخ هستند و یا از
آن استفاده می كنند مراقبت كامل را انجام دهید.
2. از این چرخ فقط برای منظورهائی كه در كتابچه راهنما قید شده استفاده نمایید . فقط از قطعات توصیه شده توسط
كارخانة سازنده كه در كتاب راهنما قید شده استفاده نمایید.
3. چنانچه سیم یا دوشاخة برق چرخ صدمه دیده، یا چرخ درست كار نمی كند، یا به زمین افتاده و صدمه دیده یا داخل آب
افتاده از آن استفاده نكنید، آن را نزد نمایندگی یا مركز خدمات جهت بررسی، تعمیر و یا تنظیم مكانیكی و برقی ببرید.
4. هرگز هنگام دوخت دریچه های خروجی هوای چرخ نباید بسته باشند . دریچه های تهویة چرخ و پدال را از پرز، آشغال و
خرده پارچة انباشته شده پاكیزه نگهدارید.
5. هرگز چیزی را داخل دریچه های هوا قرار ندهید و نچكانید.
6. در فضای باز از چرخ استفاده نكنید.
7. هنگامی كه اسپری در فضا استفاده شده و یا اكسیژن وجود دارد از چرخ استفاده نكنید.
قرار دهید، سپس دوشاخه را «O» 8. هنگام بیرون آوردن سیم اصلی از پریز روی دیوار ابتد ا دكمه خاموش / روشن را روی
از پریز بیرون بیاورید.